Concurs pe postul inginer de sistem

2021. december 29.

Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de inginer de sistem, 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o d) are capacitate deplină de exercițiu;

o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o studii superioare

o cunoștințe în domeniu

o cunoașterea limbii maghiare vorbit, scris, citit, se consideră avantaj

o nu necesită vechime

Concursul se va organiza conform următorului calendar:

o 13 ianuarie 2022, ora 10:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

o 17 ianuarie 2022, ora 14:00: proba practică,

o 19 ianuarie 2022, ora 14:00: proba interviu;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Liceului Teoretic „Ady Endre” din Oradea, str. Moscovei nr. 1, Județul Bihor. Persoana de contact: Pető Mónika, tel. 0259431787.

o Angajator: Liceul Teoretic „Ady Endre” din Oradea

o Tip angajator: Instituții locale

o Categoria postului: Funcție contractuală

o Județ: Bihor (vezi pe hartă)

o Tipul postului: Permanent

o Nivelul postului: execuție

Bibliografie:

 

· OM nr. 5447 din 2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

· https://support.office.com/

· https://support.office.com/ro-ro/excel

· https://support.office.com/ro-ro/word

· https://support.microsoft.com/en-us/powerpoint

· Manuale de pregătire ECDL - Permisul European de conducere a computerului - Editura Euroaptitudini

· Reţele de comunicaţii între calculatoare – Ion Bănică

· Reţele de calculatoare – Radu Lucian Lupşa (Cartea poate fi descărcată gratuit de la adresa http://www.cs.ubbcluj.ro/~rlupsa/works/retele.pdf)

· Ghid de utilizare aplicații G Suite for Education: https://goo.gl/BuuyqJ

· Centrul de învățare Google Educator: http://formare.eduapps.ro/

· Utilizare SIIIR: https://www.siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri

 

Tematica:

 

· Calculatoare personale – arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare defecte

· Sisteme de operare Windows

· Instalări, configurări staţii de lucru, imprimante

· Utilizarea suitei Microsoft Office

· Reţele de calculatoare

· Statistică – noţiuni fundamentale

· Administrare și utilizare platforma G Suite for Education

 anunt_Monitor_inginer_de_sistem.docx

Calendar_ing_de_sistem.docx
© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad